Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.dietetyczkazpasja.pl prowadzonego przez Joannę Serwińską-Jania.

Kontakt ze Sklepem e-mail: kontakt@dietetyczkazpasja.pl, tel. +48 725 459 392.

§ 1 Definicje

 1. Administrator – Joanna Serwińska-Jania
 2. Dietetyk Joanna Serwińska-Jania udzielająca usługi dietetyczne za pośrednictwem Sklepu, zwana inaczej Sprzedającym.
 3. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem www.dietetyczkazpasja.pl
 4. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą w ramach Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego.
 9. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na Produkty cyfrowe i usługi świadczone przez Sklep.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności, dostawy.
 13. Współpraca indywidualna online – usługa świadczona wyłącznie przy wykorzystaniu środków służących do porozumiewania się na odległość (np. e-mail) polegająca na indywidualnej współpracy dietetycznej (miesięcznej lub dwumiesięcznej) opłacona przelewem online.
 14. Indywidualny jadłospis – usługa świadczona wyłącznie przy wykorzystaniu środków służących do porozumiewania się na odległość (np. e-mail) polegająca na opracowaniu indywidualnego planu żywieniowego (w tym indywidualnego jadłospisu, zaleceń oraz planu suplementacji) opłacona przelewem online.
 15. Ebooki o tematyce dietetycznej wraz z gotowymi jadłospisami – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie zawierający gotowy jadłospis oraz treść teoretyczną z zakresu dietetyki opłacony przelewem online.
 16. Konsultacja online – usługa świadczona wyłącznie przy wykorzystaniu środków służących do porozumiewania się na odległość (np. w formie wideokonferencji lub telefoniczne) opłacona przelewem online.
 17. Produkt – treści cyfrowe dostępne w Sklepie internetowym, dostarczane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.
 18. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 19. Umowa o Dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych za zapłatą ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
 20. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego sprzedaż usług drogą elektroniczną oraz Produktów cyfrowych wymienionych w § 3 Regulaminu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu;
  2. standardowy system operacyjny;
  3. standardowa przeglądarka internetowa;
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 5. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupioną Treść cyfrową, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu e-mail.

§ 3 Produkty i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
  1. Formularz rejestracji
  2. Formularz zamówienia
 2. Usługi elektroniczne wymienione powyżej mają charakter nieodpłatny i świadczone są przez czas nieograniczony, chyba że w opisie danej usługi wynika inaczej.
 3. Dietetyk w ramach Sklepu oferuje:
  1. Ebooki o tematyce dietetycznej wraz z gotowymi jadłospisami – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie zawierający gotowy jadłospis z określoną dzienną wartość kaloryczną obejmującą listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków oraz treść teoretyczną z zakresu dietetyki;
  2. Indywidualny jadłospis – obejmujący przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz klinicznego i produkt elektroniczny dostosowany indywidualnie, zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmujący listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków, zalecenia indywidualne, plan suplementacji;
  3. Współpracę indywidualną online – obejmującą przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz klinicznego, analizę wyników badań, Konsultację online i produkt elektroniczny (Indywidualny jadłospis) dostosowany indywidualnie, zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmujący listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków;
  4. Konsultację online – obejmującą przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz klinicznego, analizę wyników badań, rozmowę online z Dietetykiem za pośrednictwem środków służących do porozumiewania się na odległość (np. w formie wideokonferencji lub telefoniczne) i produkt elektroniczny dostosowany indywidualnie zawierający indywidualne zalecenia oraz plan suplementacji.
 4. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta (jako gość) lub po rejestracji konta. Przy złożeniu zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu potwierdzającego zakup (faktury).

§ 4 Zasady składania zamówienia

 1. W celu zakupu w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać Produkt cyfrowy lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoważny).
 2. Następnie po akceptacji regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoważny), Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty cyfrowe lub usługę lub dokonuje płatności na konto wskazane przez Sprzedającego.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowa o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami w brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 5. Zakup dokumentowany jest fakturą na życzenie Kupującego oraz zostaje przesłana pocztą elektroniczną na adres mailowy Kupującego.

§ 5 Współpraca indywidualna online

 1. Współpraca indywidualna online z Dietetykiem odbywa się online za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Po ustaleniu warunków współpracy, dokonania płatności oraz odesłania wypełnionego dzienniczka żywieniowego oraz wywiadu klinicznego i żywieniowego przez Kupującego, w terminie do 7 dni roboczych Dietetyk przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego ułożony indywidualny plan żywieniowy w formacie PDF (w tym zalecenia indywidualne i plan suplementacji) oraz zalecenia co do stosowania planu żywieniowego.
 3. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 4. Kupujący jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Kupującego skutków.
 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Kupujący jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
 6. Kupujący jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 7. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 8. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia usług dla Kupującego, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
 9. Warunkiem przystąpienia do Współpracy indywidualnej online z Dietetykiem jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności.

§ 6 Konsultacja online

 1. Konsultacja online odbywa się w formie online za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość w terminie zarezerwowanym przez Kupującego.
 2. Konsultacja online nie uwzględnia przygotowania indywidualnego planu żywieniowego (Indywidualnego jadłospisu) przez Dietetyka.
 3. Kupujący dokonuje płatności za Konsultację online najpóźniej 24 h przed zarezerwowanym terminem Konsultacji dietetycznej.
 4. Konsultację online można przełożyć lub odwołać nie później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem przez Kupującego.
 5. W przypadku spóźnienia na umówioną Konsultację online przez Kupującego Dietetyk czeka do 15 minut na Kupującego.
 6. W przypadku niepojawienia się Kupującego na umówionej Konsultacji online i uprzednio Kupujący nie przełoży lub nie odwoła zarezerwowanego terminu zgodnie z zasadami w Regulaminie, to zapłacona kwota za Konsultację online nie zostaje zwrócona Kupującemu przez Dietetyka.
 7. Dietetyk po przeprowadzonej Konsultacji online przekazuje Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego indywidualne zalecenia oraz plan suplementacji w formacie PDF w ciągu 3 dni roboczych.
 8. Dietetyk zastrzega sobie odwołanie lub przełożenie zarezerwowanego terminu Konsultacji online przez Kupującego w sytuacjach wyjątkowych lub nagłych.

§ 7 Zasady płatności i dostawy

 1. Sprzedający przewiduje następujące formy płatności:
  1. Przelew tradycyjny na rachunek Sprzedającego mBank: 35 1140 2004 0000 3802 8221 3857
  2. Przelew online za pośrednictwem bramki płatniczej PayNow mBank.
 2. W przypadku przelewu tradycyjnego, wpłatę należy dokonać w pełnej kwocie w dniu potwierdzenia warunków Współpracy indywidualnej online. W przypadku braku wpłaty w tym samym dniu Współpraca indywidualna zostaje unieważniona. Wpłatę za Konsultację online należy dokonać w pełnej kwocie najpóźniej 24 h przed zarezerwowanym terminem Konsultacji online.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 4. Indywidualny plan żywieniowy (w tym indywidualne zalecenia oraz plan suplementacji) w pliku PDF oraz zalecenia co do stosowania jadłospisu przygotowane przez Dietetyka w ramach Współpracy indywidualnej lub zamówienia Indywidualnego jadłospisu zostaną dostarczone do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na adres mailowy wskazany przez Kupującego.
 5. Indywidualne zalecenia oraz plan suplementacji (PDF) ustalone przez Dietetyka w ramach Konsultacji online zostaną dostarczone do 3 dni roboczych od dnia, w którym Konsultacja dietetyczna się odbyła na adres mailowy wskazany przez Kupującego.
 6. Dostawa kupionego Produktu cyfrowego następuje na adres mailowy Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia.
 7. W przypadku zakupu Produktów cyfrowych (ebooki z gotowymi jadłospisami, Indywidualny jadłospis) Konsument wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od Umowy.

§ 8 Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej

 1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treści cyfrowej niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 2. Treść cyfrowa uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niego lub jego pobranie, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 4. Ciężar dowodu dostarczenia spoczywa na Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania określonego w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj i cel, w jakim jest wykorzystywany, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 6. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.
 7. W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Produkt cyfrowy wolną od wad.
 2. Jeżeli zakupiony produkt lub usługa posiada wadę fizyczną lub prawną, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji (rękojmia za wady).
 3. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Kupującego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Sklep wystąpi do Kupującego o jej uzupełnienie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową w zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy:
  1. został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową, oraz
  2. wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy.
 7. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. przedsiębiorca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z doprowadzenia do zgodności z Umową,
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produkt niezgodny z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Produkt jest dostarczany w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym pozostawał niezgodny z Umową.
 10. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.
 11. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie także do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem lub Klientem przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest jako załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu dla skutecznego złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, tj. od momentu zawarcia umowy określonej w § 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest:
  1. uznanie jej za niezawartą;
  2. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta – płatności;
  3. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodziła się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.
 5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest indywidualny plan żywieniowy przygotowany podczas Współpracy indywidualnej oraz zamówienia Indywidualnego jadłospisu w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Prawa autorskie

 1. Materiał udostępniany w Sklepie, gotowych oraz indywidualnie sporządzonych planów żywieniowych (Indywidualnych jadłospisów, zaleceń indywidualnych oraz planów suplementacji) jak również wygląd i treści publikowane na nim stanowią własność Sprzedającego i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 3. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedającego.
 4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia przez Kupującego praw autorskich, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedający, upoważniać będzie Sprzedającego do nałożenia na indywidualnego, ujawnionego naruszyciela kary umownej w wysokości 10000 zł.

§ 12 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://dietetyczkazpasja.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy na usługi dietetyczne zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedający informuje na stronie Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego prawa Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2023 roku.